29.9.15

Sisbemessanapren: Novés vies a la Nou de Berguedà

"via d'estiu"  " via del tronc"